Reklama

Rada na "Błękitną Linię" TP?

Rada Telekomunikacji podczas posiedzenia w dniu 17 czerwca br. zapoznała się z wynikami kontroli funkcjonowania "Błękitnej Linii TP" oraz ze stanem konsultacji publicznych w sprawie zagospodarowania wolnych zasobów częstotliwości dla telefonii komórkowej.

Przeprowadzona przez URTiP kontrola funkcjonowania systemu obsługi abonentów na odległość, tzw. "Błękitna Linia TP", dotyczyła przestrzegania przez Telekomunikację Polską S.A. przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych, oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej. URTiP sprawdził realizację składanych za pośrednictwem "Błękitnej Linii TP" reklamacji, zgłoszeń i zamówień na nowe usługi, a także przypadki ograniczania i zawieszania przez TP S.A. świadczenia usług i udzielanych z tego tytułu odszkodowań. Kontrolą objęto działalność komórek organizacyjnych TP S.A., odpowiedzialnych za telefoniczną obsługę użytkowników w Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie.

Reklama

W wyniku kontroli Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty stwierdził, że wdrożony przez TP S.A. system obsługi abonentów na odległość funkcjonuje nieprawidłowo. Operator niewłaściwie oszacował obciążenia "Błękitnej Linii TP" i tym samym pozbawił abonentów możliwości swobodnego korzystania z przysługujących im uprawnień, w obowiązujących terminach. Przeciążenie systemu jest szczególnie zauważalne w okresie wysyłania faktur do abonentów.

Po analizie wniosków z przeprowadzonej kontroli Prezes URTiP w dniu 27 maja 2004 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia przez TP S.A. przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne, rozporządzeń wykonawczych do ustawy oraz "Regulaminu świadczenia telekomunikacyjnych usług powszechnych przez Telekomunikację Polską S.A.". W efekcie tego postępowania zostanie wydana decyzja określająca zakres naruszenia prawa i jednocześnie wskazująca termin usunięcia nieprawidłowości. Do tej pory TP S.A. nie skorzystała z prawa do przedstawienia swojego stanowiska w toczącym się postępowaniu administracyjnym.

W trakcie dyskusji członkowie Rady stwierdzili m.in., że przy tak dużej ilości usług i planów taryfowych oferowanych przez TP S.A. przełożenie całego kontaktu z klientem na formę telefoniczną okazało się bardzo trudne w realizacji. Pomimo niepowodzenia pilotażu "Błękitnej Linii TP" przeprowadzonego wcześniej w Poznaniu, Zarząd TP S.A. zdecydował się jednak na wdrożenie systemu na terenie całego kraju. Po wystąpieniu pierwszych problemów operator podjął doraźne działania naprawcze, jednak nadal są one niewystarczające w porównaniu do skali nieprawidłowości. Dlatego w końcowej opinii Rada Telekomunikacji zwróciła się do Prezesa URTiP o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz wyegzekwowania przestrzegania przez TP S.A. przepisów Prawa telekomunikacyjnego i terminowej realizacji uprawnień abonentów.

W dalszej części obrad Krzysztof Kwiecień Zastępca Prezesa URTiP ds. rynku usług telekomunikacyjnych poinformował Radę o zakończeniu otwartych konsultacji w sprawie sposobów zagospodarowania zasobów częstotliwości dla sieci telefonii komórkowej UMTS i GSM 1800 MHz. Do chwili obecnej do Urzędu wpłynęło 13 opinii operatorów (zarówno sieci stacjonarnych, jaki i komórkowych), stowarzyszeń branżowych i izb gospodarczych grupujących podmioty działające na rynku telekomunikacyjnym. Po analizie wszystkich zgłoszonych opinii, w lipcu br. Prezes URTiP przedstawi Radzie do zaopiniowania koncepcję dalszych działań w celu efektywnego zagospodarowania wolnych zasobów częstotliwości.

INTERIA.PL

Reklama

Dowiedz się więcej na temat: Orange Polska S.A. | rad

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama